หน้าแรก

ดาวน์โหลดเอกสาร (E-Book)
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยี

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564​

ให้นักเรียนเข้าดูผลการเรียนผ่านระบบ SGS ดังนี้
๑. เข้าระบบที่เว็บไซต์ sgs.bopp-obec.info หรือ เว็บไซต์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
๒. เลือก SGS (สำหรับนักเรียน)

การสำรวจความต้องการรับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองแจ้งไปยังครูที่ปรึกษาว่าท่านมีความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 หรือไม่ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ม.4 : https://reg.sapit.ac.th
รายงานตัวและมอบตัว :
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
รายงานตัว : เวลา 08.00 น. – 09.00 น.
มอบตัว : เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยได้จัดทำเว็บไซต์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยได้เข้าร่วมในการประเมิน ITA และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กร 

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

การบริหารงาน 4 ฝ่าย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

นำเสนอการเตรียมความพร้อม "โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ"

ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ติวเข้ม O-NET ม.3 ผ่าน Live Streaming :: Youtube

ติวเข้ม O-NET ม.6 ผ่าน Live Streaming :: Youtube

วงโปงลาง โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

วงโปงลาง โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม