ประกาศโรงเรียน

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเข้าแถว ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
.......................................................
เนื่องจากภาวะแดดร้อนจัด
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จึงเปลี่ยนแปลงการเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นักเรียนชั้น ม.ต้น ทุกห้องให้เข้าแถวที่หอประชุมตักสิลา
2. นักเรียนชั้น ม.ปลายทุกห้อง ให้เข้าแถวที่ศูนย์กีฬา 50 ปี


ให้ครูที่ปรึกษาไปควบคุมดูแลความเรียบร้อยในการเข้าแถว
พร้อมตรวจเช็คการเข้าร่วมกิจกรรม
และรายงานผ่านระบบ student care ตามปกติ
จึงประกาศมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564