สัญลักษณ์ และปรัชญาโรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

รูปคบเพลิงมีรัศมีแผ่ครอบคลุมคบเพลิงและอักษรย่อ ส.ภ.ค.
และมีชื่อ “ เสลภูมิพิทยาคม ” อยู่ข้างล่าง
ความหมาย : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เป็นแหล่งศึกษา
แหล่งความรู้ ที่มีชื่อเสียงระบือไกล 

ปรัชญาโรงเรียน

ปญฺญา ชีวิตสฺส ปชฺโชโต ปัญญา คือ แสงสว่างแห่งชีวิต

คำขวัญโรงเรียน

“ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน”

คติพจน์

“ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

“ต้นหนามคอม”

สีประจำโรงเรียน

เขียวแดง” 

สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น เบิกบาน 
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ อดทน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

“พระพุทธฐิติวิริโย”