วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
 2. พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ รองรับการพัฒนา Thailand 4.0
 4. ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน
 5. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ

เป้าหมาย (Goal)

 1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงาน อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
 2. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์บนพื้นฐานของความเป็นไทยที่เด่นชัด ประพฤติปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อคุณภาพและการให้บริการที่รวดเร็วของโรงเรียน
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์คุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 5. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน (OBECQA) 
 6. โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่สะอาด ร่มรื่น สดชื่น สวยงาม 
 7. โรงเรียนมีทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและ การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ค่านิยมหลัก (Core Values)

“ทำงานเป็นระบบ ครบวงจร ใส่ใจผลลัพธ์”

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

“ทำงานเป็นทีม (Teamwork)”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

S – MIND S.P.K

S – Seniority : เคารพผู้อาวุโส 
M – Moral : ใฝ่ในคุณธรรม 

I – ICT : สื่อนำอย่างสร้างสรรค์ 
N – Natural : สัมพันธ์สิ่งแวดล้อม 
D – Discipline : เพียบพร้อมวินัย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

Clean and Green School

สมรรถนะหลักขององค์กร

สมรรถนะหลักของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม มี 4 ด้าน ดังนี้

 1. สมรรถนะด้านงบประมาณ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามรายหัวนักเรียน จากผู้ปกครอง ชุมชน สมาคมผู้ปกครอง และครู รวมทั้งได้รับงบประมาณจากการระดมทุนตามโครงการ ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
 2. สมรรถนะด้านบุคลากร โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน สามารถร่วมกันทำงานเป็นทีม มีความรักและศรัทธา ในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์/พันธกิจของโรงเรียนได้อย่าง เกินความคาดหมาย
 3. สมรรถนะด้านวิชาการ โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชน ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยี ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 4. สมรรถนะด้านทั่วไป โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ มีความสะอาดสะดวกในการ จัดการเรียนการสอน มีระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ