หน้าแรก

ดาวน์โหลดเอกสาร (E-Book)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบแข่งขัน ทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ SEPIT MATH COntest ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 – 12 มกราคม 2566 สมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร ๒ (วิริยะ) โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

พิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน 1จังหวัด 1โรงเรียน 1ห้องสมุดอาเซียน

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายไพฑูรย์ มหาพัณณากรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ…

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

** ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนมาปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตามกำหนดการของโรงเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยได้จัดทำเว็บไซต์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยได้เข้าร่วมในการประเมิน ITA และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กร 

Add Your Heading Text Here

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
วีดิทัศน์ประเมิน IQA Award ปีการศึกษา 2565
วีดิทัศน์แนะนำกลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ปี 2565
ติวเข้ม O-NET ม.3
ติวเข้ม O-NET ม.6