กลุ่มงานนโยบายและแผน

จ้งสถานะการขอใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 1 - 2 ภาคเรียนที่ 2/2563
เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564

ไตรมาสที่ 3 - 4 ภาคเรียนที่ 1/2564
เดือนเมษายน 2564 - เดือนกันยายน 2564