ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

📢 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
———————————————–
✅ ดาวน์โหลดประกาศ : https://bit.ly/3SHgZYs
📌 ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง
และสำรอง ลำดับที่ 1-36 มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
และมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ในวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
📌 โดยนำเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายการมอบตัว ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 แผ่น
3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 แผ่น
*** หากนักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ได้ลำดับสำรองให้มามอบตัวแทนตามลำดับ ในวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ในเวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม