ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2567
⭐ตรวจสอบรายชื่อ https://bit.ly/42WRdUs
✅ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น #ตัวจริง มามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ในวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โดยนำเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายการมอบตัว ดังนี้
⭐หลักฐานการมอบตัว
1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 แผ่น
3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 แผ่น
***หากนักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
.
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
โทร. 0887356922 , 0857382772