O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

จ้งสถานะการขอใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 - 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 3 - 4 ภาคเรียนที่ 1/2566
เดือนเมษายน 2566 - เดือนกันยายน 2566

ไตรมาสที่ 1 - 2 ภาคเรียนที่ 2/2566
เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567