ระบบแจ้งนักเรียนเข้าเรียนไม่ถึง 80%

ระบบงานวัดผลนักเรียน

ระบบงานวัดผลแจ้งผลการเรียนไม่ถึง 80%

ให้คุณครูกรอกรายชื่อนักเรียนเพื่อแจ้งผลการเรียน ไม่ถึง 80% 


แจ้งรายชื่อนักเรียนรายบุคคล