ระบบยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนออนไลน์ :: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Gifted Program)

ระบบยืนยันสิทธิ์ออนไลน์ ม.4 (โครงการห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564

ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนออนไลน์ :: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Gifted Program)

ยืนยันสิทธิ์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ภายในเวลา 24.00 น.
หากตัวจริงไม่ยืนยันสิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะแจ้งให้ตัวสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนแทน
 
เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วให้ไปมอบตัว  ในวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศิลานคร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
 

ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนออนไลน์

ยืนยันสิทธิ์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ภายในเวลา 24.00 น.
หากตัวจริงไม่ยืนยันสิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะแจ้งให้ตัวสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนแทน