แบบสำรวจการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2563

สำรวจการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2563

แบบสำรวจการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  ปีการศึกษา 2563


สามารถเข้าศึกษาต่อในรอบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในรอบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)
** กรณีสอบได้มากกว่า 1 แห่ง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  **


สถาบันที่สอบเข้าได้ (สถาบันที่ 1)

** กรณีสอบได้ 1 แห่ง กรุณากรอกข้อมูล ในช่องดังต่อไปนี้ **


สถาบันที่สอบเข้าได้ (สถาบันที่ 2)

** กรณีสอบได้มากกว่า 1 แห่ง กรุณากรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ **


สถาบันที่สอบเข้าได้ (สถาบันที่ 3)

** กรณีสอบได้มากกว่า 1 แห่ง กรุณากรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ **