ตารางห้องเรียนของนักเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง ตารางห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

📌 #ประกาศตารางห้องเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564
เนื่องจากศูนย์ควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอเสลภูมิ กำชับพิเศษให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด  จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในวันเปิดเรียนเพิ่มเติม
โดยให้นักเรียนนั่งเรียนประจำห้องของตนเอง ตามรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้
📌 #ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564
🚩 รายชื่อและห้องเรียน –> https://bit.ly/3iBkRK9
(อัพเดตล่าสุด วันที่ 29 ตุลาคม 2564)
🚩ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและให้มาโรงเรียนตามกำหนด ตามประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
โดยให้แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม สลับกันมาเรียน
ที่โรงเรียนกลุ่มละ 1 สัปดาห์ (มาเรียน 1 สัปดาห์ พัก 1 สัปดาห์) ดังนี้
📍 กลุ่ม A ได้แก่นักเรียนที่มีเลขที่เป็น #เลขคี่
ให้เริ่มมาเรียนในสัปดาห์แรก 
📍กลุ่ม B ได้แก่นักเรียนที่มีเลขที่เป็น #เลขคู่
ให้เริ่มมาเรียนในสัปดาห์ที่สอง 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
และแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทุกห้องแจ้งนักเรียนในที่ปรึกษาให้ทราบ
และมาเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง