โครงการ “อิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง”

         ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียนและบุคคลที่สนใจเข้าชม “โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง” วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นี้ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 
 
         โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง เป็นโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขต ท่าน ดร. อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของภาวะโภชนาการและแนวทางการดำรงชีวิตในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ตามวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและลูกๆนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้ประสบสบการณ์ทางเกษตรกรรม ฝึกฝนการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ด้วยการพึ่งพาตนเอง โดยมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้เกิดรูปธรรมทั้งระบบดังนี้
          1. ปลูกพืชผักเพื่อรับประทานอย่างน้อย 5 อย่าง เพื่อให้ประกอบอาหาร หากมีมากสามารถจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว หรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านเพื่อสร้างสังคมที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
          2. เลี้ยงสัตว์ อย่างน้อย 2 อย่าง มุ่งเน้นสัตว์ที่สร้างผลผลิตด้านอาหารเป็นหลัก เช่น ไก่ ปลา กบ เป็ด เป็นต้น หากมีมากสามารถนำไปขายหรือแลกเปลี่ยนสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้
           โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว จึงขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ลูกๆนักเรียนทุกคนร่วมต้อนรับการนิเทศติดตาม “ โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง”พร้อมกัน ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
           ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกท่านและลูกๆนักเรียนทุกคน นำพืชผักผลไม้ และผลผลิตจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวมาจำหน่าย ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ในมหกรรมตลาดนัดโครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง
      
152373356_2708098626167562_5475224949102686223_o
154273108_2708098439500914_3078304255211031551_o
155058817_2708098482834243_5066175548947584663_o