ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียน 2/2564

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กำหนดการสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
📌 ชั้น ม.1-ม.3 : สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ วันที่ 2 มีนาคม 2565
📌 ชั้น ม.4-ม.6 : สอบวันที่ 1 มีนาคม 2565 และ วันที่ 3 มีนาคม 2565
รายละเอียดตารางสอบและห้องสอบ https://bit.ly/3v7p8Lv
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
.
.
ตามมาตรการป้องกันโควิด-19
1. แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในโรงเรียน ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
4. หากมีอาการเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ส่งใบลาป่วย แล้วค่อยติดต่อขอสอบวันหลัง
5. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ
ดร.ไพฑูรย์ มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม