ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
รายชื่อผู้สอบผ่าน >> https://bit.ly/3Kl2Xpj
—————————————————————
‼️ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศิลานคร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาดังกล่าว
ถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะแจ้งให้ตัวสำรองมารายงานตัว และมอบตัวแทนตามลำดับที่สอบได้
โดยนำเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน , บิดา และมารดา 1 ชุด
3. ปพ.1 ฉบับตัวจริง และสำเนา 1 แผ่น
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการมอบตัวตามประกาศแนบ
*** หากนักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
(นายไพฑูรย์ มนตรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม