ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียน 2/2564

📌ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
กำหนดวันสอบกลางภาค
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
– สอบวันที่ 20 มกราคม 2565 และ วันที่ 24 มกราคม 2565
– สอบวันที่ 21 มกราคม 2565 และ วันที่ 25 มกราคม 2565
ให้นักเรียนดูรายละเอียดตารางสอบและเลขที่นั่งสอบ ตามเอกสารแนบ
📝ดาวน์โหลดเอกสาร : https://bit.ly/3rs5SVq
งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
.
.
ตามมาตรการป้องกันโควิด-19
1. แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในโรงเรียน ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
4. หากมีอาการเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ส่งใบลาป่วย แล้วค่อยติดต่อขอสอบวันหลัง
5. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ
ดร.ไพฑูรย์ มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม