การสำรวจความต้องการรับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

แจ้งจากโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง การสำรวจความต้องการรับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เพื่อเตรียมข้อมูลให้พร้อมในการรับการฉีดวัคซีน(Pfizer) สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรง และการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา โรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองแจ้งไปยังครูที่ปรึกษาว่าท่านมีความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 หรือไม่ ขอให้แจ้งภายในวันที่ 23 กันยายน 2564