รับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : จำนวน 36 คน

ขั้นตอนการสมัคร
1. รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564
2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว แล้วติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว และติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด ส่วนผู้ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แนบหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ของโรงเรียนปัจจุบัน
5. รวบรวมเอกสารในข้อ 2. และ 4. ส่งที่ห้องวิชาการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564
6. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์ reg.sapit.ac.th ในวันที่ 29 มีนาคม 2564
 
วันสอบคัดเลือก : วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่สอบ : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : จำนวน 36 คน

ขั้นตอนการสมัคร
1. รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564
2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว แล้วติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว แล้วติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด ส่วนผู้ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้แนบหนังสือรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ของโรงเรียนปัจจุบัน
5. รวบรวมเอกสารในข้อ 2. และ 4. ส่งที่ห้องวิชาการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564
6. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th ในวันที่ 29 มีนาคม 2564
 
วันสอบคัดเลือก : วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่สอบ : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
** ระบบจะเปิดให้สมัครในวันที่ 19-23 มีนาคม 2564
** รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th 
.
.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
โทร 095-171-3264 และ 085-7382772