ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

🚩ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1
ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
📲ตรวจสอบรายชื่อ : http://bit.ly/3THHMUt
📅ให้นักเรียนที่เป็น #ตัวจริง มามอบตัวเป็นนักเรียน
ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
1. ปพ.1 ฉบับจบ (ทั้งฉบับจริงและสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 แผ่น
4. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 แผ่น
1. ค่ามอบตัวนักเรียนใหม่ จำนวน 1,300 บาท
2. ค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียน จำนวน 1,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,900 บาท
‼️หากนักเรียนไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียงลำดับสำรองต่อไป