รายชื่อนักเรียนและห้องเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง รายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2564

🚩 รายชื่อและห้องเรียน –> https://bit.ly/3iBkRK9
(อัพเดตล่าสุด วันที่ 10 มิถุยายน 2564)
🚩ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและให้มาโรงเรียนตามกำหนด ตามประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
โดยให้แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม สลับกันมาเรียน
ที่โรงเรียนกลุ่มละ 1 สัปดาห์ (มาเรียน 1 สัปดาห์ พัก 1 สัปดาห์) ดังนี้
📍 กลุ่ม A ได้แก่นักเรียนที่มีเลขที่เป็น #เลขคี่
ให้เริ่มมาเรียนในสัปดาห์แรก (วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564)
📍กลุ่ม B ได้แก่นักเรียนที่มีเลขที่เป็น #เลขคู่
ให้เริ่มมาเรียนในสัปดาห์ที่สอง (วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564)
✅ ม.ต้น ให้แบ่งกลุ่ม A / B ตามประกาศของโรงเรียน
✅ ม.ปลาย ให้มาเรียนทุกคน
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
และแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทุกห้องแจ้งนักเรียนในที่ปรึกษาให้ทราบ
และมาเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง