ประกาศรายชื่อและห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อและห้องเรียนนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
📌 รายชื่อนักเรียน ชั้นม.1 : https://thlink.info/?go=m1spk65
📌 รายชื่อนักเรียน ชั้นม.4 : https://thlink.info/?go=m4spk65
———————————————————–
** ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนมาปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตามกำหนดการของโรงเรียน