ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท โรงเรียนเดิม)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท โรงเรียนเดิม)

📌ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท โรงเรียนเดิม)
————————————————–
ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโรงเรียนเดิม ระหว่างวันที่ 14 – 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นั้น บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 303 คน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
🟢1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 119 คน
🟢2. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 80 คน
🟢3. แผนการเรียน ภาษาไทย – สังคม จำนวน 75 คน
🟢4. แผนการเรียน เทคโนโลยี – ศิลป์ จำนวน 29 คน
————————————————–
🟡ตรวจสอบรายชื่อ : https://bit.ly/3HSkOm2
————————————————–
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมาสอบจัดห้องเรียนใน วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 และมอบตัวเป็นนักเรียน
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ในวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เวลา 09.00 – 12.00 น.
🔵เอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว มีดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน , บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด
4. ค่ามอบตัวนักเรียนใหม่ จำนวน 2,625 บาท
🔴หากนักเรียนคนใดไม่มามอบตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน
เสลภูมิพิทยาคม จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
(นายอดุลย์ แสงคำ)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม