ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม)

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดําเนินการดังนี้
1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องวิชาการ (โดยมาลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์)

2. ให้มาสอบจัดห้องเรียน ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566
หากนักเรียนคนใดไม่มายืนยันสิทธิ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ