หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ  (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th ระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ  (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th ระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ  (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นม.4 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษชั้น ม.4 (Gifted Program) ปีการศึกษา 2564 สอบคัดเลือกในวันที่ 4 เมษายน 2564 สนามสอบ : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ  (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นม.1 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 (Gifted Program) ปีการศึกษา 2564 สอบคัดเลือกในวันที่ 3 เมษายน 2564 สนามสอบ : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ  (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมรับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2564​​ โดยรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://reg.sapit.ac.th ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยได้จัดทำเว็บไซต์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยได้เข้าร่วมในการประเมิน ITA และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กร 

หน้าแรก
หน้าแรก

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และวงดนตรีโปงลางของโรงเรียน